Koncert v Rybanaruby

Rybanaruby, Praha (17.4.2014), foto: Terezka